kolmapäev, 6. mai 2009

Nimi on saatus

Olles juba pikemat aega huvitatud esoteerikast, on silma hakanud mõned sarnasused ja kattuvused, mis võiks viidata meid ümbritseva materiaalse maailma struktuursele ühtsusele.
Taevakehade avastamise, vaatlemise ja nende matemaatilise kirjeldamisega tegeleb astronoomia. Inimlikust aspektist on üsna loomulik, et avastatud taevakehadele antakse mingi NIMI. Tavaliselt on see nimi taevakeha avastaja nimeks või avastaja poolt poolt välja pakutud.
Meie päikesesüsteemi taevakehad jaotatakse tinglikult suuruse alusel, nimetades suuremaid neist planeetideks, kääbusplaneetideks ja väiksemaid asteroidideks või planeetide kaaslasteks. Lisaks neile tiirleb ümber päikese veel hulgaliselt veelgi väiksemaid nn. taevakivisid. Vahel külastavad meie päikesesüsteeemi veel kosmose avarustest pärit uitkehad, mis kas jäävad edasi Päikese mõjuvälja või kisuvad ennast sellest välja ja lahkuvad.
Kõigile planeetidele on pandud Vana-Kreeka mütoloogiast pärinevad jumalate nimed.

Komeedid (kr.kometes “pikajuukselised”) on taevakehad, mille orbiidid on eriti väljavenitatud kujuga ja mis satuvad vaadeldavate objektidena astronoomide ja hiljem ka tavavaatlejate nägemisvälja piiratud aja vältel, mil nad lähenedes Päikesele kuumenevad ja osa nende mateeriast aurustub moodustades suure ja helenduva ’saba’nn. sabatähed. Muidugi tekitavad sellised nähtused taevapildis suurt huvi ja tänapäevase tehnika abiga fikseeritakse komeedi kogu teekond ja muutuste jada. Kuna komeedid on eriti tähelepanuväärsed ja nad külastavad meile lähedasemat osa kosmosest paljusid kordi pikemate ajavahemike tagant, siis tavaliselt on neile antud ka avastaja nimi. Tuntumad on näiteks Halley komeet, Hale-Boppi komeet jt.

Jällegi NIMI! Öeldakse, et NIMI ON SAATUS.
Inimestel on kombeks kõike enda ümber tähistada nimedega. Kõigepealt on igal inimesel oma nimi. Kõik maapealsed geograafilised struktuurid ja inimasustuse paigad on kõik nimelised. Kosmilised kaugemad objektid, nagu tähed, täheparved galaktikad jne. on tähistatud nimede või numbrite kombinatsioonidega. Seega kogu materiaalne reaalsus meie ümber ja meile kättesaadavas ruumi osas on nimeline.
Mõtteid nimedest ja nimetamistest edasi arendades Valori eelnevate väljapaistvate isikute sünnikaartide uurimuste ja viimase postituse najal Diana elukäigust, tekkisid küsimused. Selgub, et astroloogia teaduses leiavad põhjalikku kirjeldamist mitmesugused nimeliste taevakehade astroloogilised positsioonid, mille mõju tõlgendamises omab väga suurt tähtsust taevakeha NIMI. Toime indiviidi saatusele sõltub siis taevakeha nimest ja positsioonidest teiste taevakehade suhtes.

Enamuse taevakehade nimedest on tähenduslikud, paljud neist kannavad Vana-Kreeka või Rooma mütoloogiliste tegelaste või jumalate nimesid. Samuti on nimede valikus avastajate endi nimesid või on avastajad neid ristinud ajaloost tuntud inimeste nimedega. Peamiselt on kasutatud mingi teadusvaldkonna uurimisega või mingi erilise poliitilise tegevusega silma paistnud persoonide nimesid. Ka kunstnike ja kirjanike või väga tuntud kirjanduse tegelaste nimed figureerivad taevases raamatus.
Mind on nimede müsteerium juba mõnda aega huvitanud, sest taevakehade nimepõhine astroloogiline tõlgendus ja isiku tegelik elukäik on väga hästi ühildatavad. See tähendab, et mingi nimeline taevakeha just täpselt selliselt on isiku elukäiku mõjutanud, nagu tema nime iseloomust ja astroloogilistest positsioonidest välja tuleb. Selline õigsus on intrigeeriv ja sunnib mõtlema nime tähenduse üle isiku ja objekti saatuses. Eriti kenasti olid mõjud välja toodud printsess Diana kaardi kirjeldamisel.

Ammutuntud fakt on, et inimesele antud nimi on määrava tähendusega isiku elukäigu kujunemisel. Vanadest aegadest alates ja erinevates usundites-filosoofiates on selle tõdemuseni jõutud. Seega vanemad kujundavad teadlikult või teadmatult oma lapse tulevast saatust. Sama kehtib ka esemete ja objektide nimede puhul. Üldteada on ka meremeeste ebausk laeva nime mõjusse laeva saatuses. On laevu, mille meeskonda on raske leida soovijaid ja mille kuulsus on halb nimest tulenevalt. Arvatakse ka, et laeva nime muutmine ei ole hea toimega ja õige teguviis. Erinevaid näiteid võib tuua palju, kus nime maagia on olnud tuntav või määrav isiku või objekti saatuses.

Tulles tagasi taevakehade ja väikeplaneetide mõju juurde isiku sünnikaardis või nende edasises elus, tekib intrigeeriv küsimus. Kõik taevakehad eksisteerisid kosmoses sadu tuhandeid või miljoneid aastaid enne inimkonna tekkimist ja enne, kui inimesed hakkasid taevakehi märkama ja neid nimedega tähistama. Küsimusi tekib päris mitmeid, tõepoolest.
Kas needsamad seni nimetult tiirelnud taevakehad omasid sama või erinevat mõju oma ümbruses olevatele kosmilistele või maistele objektidele? Mis ja kui palju muutus peale taevakehadele nime andmist? Kas need asteroidid ja väikeplaneedid, mis täna veel avastamata ja ristimata on, toimivad või ei toimi koos nimedega taevakehadega? Kas taevakeha toime algab koos nime panekuga ja tuleneb nime tähendusest? Kui oleks teine nimi pandud, siis oleks toime teine? Mis saab siis, kui näiteks nimi ära muuta? Jne, jne.
Kas sellest kõigest võib järeldada, et asteroid või muu taevakeha saab ’nähtavaks/tuntavaks’ alles peale tema avastamist ja nimepanekut?

Lugedes Valori poolseid tuntud inimeste astroloogiliste positsioonide iseloomustusi võib veenduda, et teatud taevakehad ilmnevad teatud tähenduslikes kombinatsioonides teatud andekusega inimestel. Valor on suure hulga faktilise materjali läbitöötamisel meile kõigile demonstreerinud, et just nii see on. Tähendab, need taevakehad mõjustavad just selliselt, nagu nende nime järgi võiks eeldada.
Aga enne avastamist/nimetamist, milline oli siis toime või kas üldse oli? Kas me just omapoolse nimepanekuga nö. ’tirime’ meie jaoks seni olematust ruumi osast välja objekte, mis peale avastamist ja nime panekut muutuvad olevateks ning hakkavad rolli mängima meie saatustes? Kui me neid ei leiaks, siis poleks ka nende toimet? Suur hulk taevakehasid ootab veel avastamist. Tekib küsimus, et kas üldse on mõtet tirida neid objekte meie eksistentsi ja infovälja, et nad meie olemist komplitseeriks? Kas meie mõte ja kujutlus tekitab vastavaid objekte või on nad olemas meist sõltumatult ja toimivad pidevalt. Olen mingit sellist filosoofilist suunda kunagi ja kusagil lugenud, et kõik meid ümbritsev reaalsus on meie enda mõttetegevuse materialiseerumine. Võib olla keegi on täpsemalt sellisest filosoofilisest suunast kuulnud või lugenud?

Küsimusi on väga palju, võib jäädagi küsima. Vastuseid aga eriti ei leia kusagilt.
Vähemalt üks fakt on selge ka meie praeguste teadmiste valguses. Kogu olemasolev reaalsus on üks suur ja väga mitmekesine tervik. Vaid kirjeldamise viisid erinevad ja need hakkavad kandma erinevate usundite või filosoofiate nime. Ka täppisteadustes ja teoreetilistes maailma ehituse modelleerimise katsetes kirjeldatakse ikka sama olemust, vaadeldes seda vaid erinevatest vaatenurkadest. Newtoni füüsika on maapealse, meid ümbritseva reaalsuse kirjeldus. Einsteini relatiivsusteooria kirjeldab füüsikalise ruumi omadusi laiemalt, väljaspool maakera tingimusi. Nii üks kui teine teooria on õiged, üks ei välista teist, kuid kontekst ja haardeulatus on erinevad.

Võiks tuua sellise näite: kujutame ette mingit keerukat objekti, mida lastakse erinevate isikuomadustega vaatlejatel kirjeldada väga erinevates tingimustes. Objekti kirjeldatakse erinevast kaugusest, erinevates asendites, erineva valgustatuse paistel, erinevates värvides jne. jne.. Võib ette kujutada kui palju erinevaid kirjeldusi ja hinnanguid me kokku saaksime. Sama palju, kui on vaatlejaid, on ka kirjeldustes erisusi. Ometi kirjeldavad kõik vaatlejad ühte ja sama objekti.
Mingil määral võib seda skeemi üle kanda ka laiemale maailmatunnetusele. Inimesed võivad erineda oma vaadetelt väga radikaalselt. Sellele vaatamata tundub, et inimloomus ja inimlik tarkus, on ikka ühte nägu erinevatel rahvastel, ajastutel ja usundites. Erinevad religioossed filosoofiad on oma põhiolemuses sarnased. Tarkus, kui selline, on oma olemuselt võimalikult tõelähedane arusaam protsessidest eluta ja elusas looduses.

Tulles tagasi nimede ja nimetamise juurde on oluline, et juba väga vanadest aegadest alates on mõistetud, et kirjatähed ehk lihtsalt teatud kujuga märgid kannavad endas energeetilist potentsiaali. Märkidel on lahutamatu seos numbritega, mis samuti on märgid ja mis väljendavad nähtamatuid suhteid/seoseid näiliselt erinevate objektide vahel. Kahtlemata on ka numbrid energeetilised ja kannavad teatavaid vibratsioone, nagu kirjatähedki. Siia hulka võib veel arvata vanade skandinaavia ruunide maagilised omadused, samuti hieroglüüfid ja mitmed piltkirja viisid vanadest ajastutest. Olen veendunud, et kirjutatud tekstil on olemas autonoomne energeetika, mida tundlikumad inimesed ka tajuvad. See on see, mis on kirjutatud ridade vahele ja mida saab vaid tunnetada.
Ilmselt kõigel, mis omab materiaalset kuju ja vormi on olemas energeetika ehk mittemateriaalne nn. vibratsioon.

Tahan jõuda välja eelduseni, et astroloogiaga on väga tihedalt seotud numeroloogia. Olen selle vastu huvi tundnud ja leidnud, et inimese sünnidaatumi numeroloogiline koondsumma on äärmiselt õige selle kahe- või ühekohalise numbri toime kirjeldusele. Kohati võib jääda suu imestusest ammuli, kui sarnane ja naelapea pihta võib teatava sünniajaga inimese numeroloogiline isikukirjeldus olla tema tegeliku olemuse ja iseloomuga. Numeroloogiline ja astroloogiline profiil ühtivad väga suurel määral. Erilised anded ühel või teisel alal, tulevad välja nii astroloogilise, kui numeroloogilise analüüsi käigus. Selliseid tähelepanekuid saab teha hästituntud inimeste ja iseenda kohta. Ilmselt saab seda teavet üle kanda ka vähemtuntud inimeste tundmaõppimiseks.
Kaldun arvama, et kõik esoteerilised filosoofiad ja praktikad on tegelikult taandatavad ühisele nimetajale ja kirjeldavad ühe ja sama olemuse erinevaid tahke nähtuna erinevatest vaatenurkadest.
Kindlasti võib väga palju ühist leida astroloogia, numeroloogia, Tarot, feng shui, Ji-chingi, ruunide, šamaanluse ja veel väga mitmete seletamatute või müstiliste praktikate vahel. Vahe vast selles, et osa neist on rohkem kirjeldava ja lahti mõtestava või ennustava suunitlusega. Mitmesugused müstilised ja maagilised tegevused (nn. nõidumine, õnnistamine, sajatamine, tervendamine, jne) aga keskenduvad rohkem varjatud energiate juhtimisele ja kasutamisele erinevatel eesmärkidel.

Kõik olemasolev on ühtne. Midagi ei eksisteeri väljaspool olemasolevat ja kui eksisteerib, siis on see midagi väga erinevat, täiesti teistsugune reaalsus. See reaalsus, milles meie eksisteerime omab eeldatavalt materiaalset ning peenmateriaalset komponenti. Võimalik, et veel mingeid omadusi, mida me lihtsalt veel ei tunne. Seetõttu tuleks väga tõsiselt suhtuda inimliku mõtte jõusse. Meie mõtted on materiaalsete muutuste tekitajad meis endis ja meie ümbruses. Me vastutame nende sisu ja kvaliteedi eest, võiks nii öelda.
Ühtegi nähtust ei saa meie reaalsuse ühtsest energiaväljast isoleerida või ’välja tõsta’. Kõigel, mis on juhtunud ja juhtub, omab toimet sellele, mis hakkab juhtuma tulevikus. Lõputu mõjude jada? Karma? Kuidas me seda ka ei nimetaks, kuid see toimib.
Nii nagu üleval, nii ka all.

Artikli kirjutas Sirjelind, inspireerituna Diana artikli nimeliste asteroidide osast elusaatuse kujunemisel.

V.

Kommentaare ei ole: